doc. Jakub Jinek, Dr. phil.

 

E-mail: jakub_jinek@hotmail.com
Konzultační hodiny: úterý, 15:00 - 16:00

 • narozen 28. 4. 1978 v Praze, ženatý, 4 děti / born on 28th April, 1978 in Prague, married, 4 children

Vzdělání / Education

 • 1997 – 2004 Universita Karlova. Fakulta sociálních věd. Politologie – mezinárodní vztahy, specializace politická filosofie (Mgr.) / Faculty for Social Sciences of Charles University, Prague, MA („mgr.“) in Political Science and Philosophy

 • 2002 – 2003 Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn, Seminar für politische Wissenschaft; Institut für Philosophie (ERASMUS Programme) / Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn, Seminar für politische Wissenschaft; Institut für Philosophie (ERASMUS Programme)

 • 2004 – 2007 Internationale Akademie für Philosophie im Fürstentum Liechtenstein; doktorské studium filosofie (Dr. phil.), školitelé: prof. Giovanni Reale, prof. Francisco L. Lisi / International Academy for Philosophy in Principality of Liechtenstein, Ph.D. („Dr. phil.“) in Philosophy. Thesis supervised by prof. G. Reale and prof. F. Lisi

 • 2019 – jmenován docentem pro obor filosofie (FF UPOL)

Odborná praxe / Professional career

 • 2001 – dosud Nakladatelství OIKOYMENH, redaktorská činnost, překlady, fundraising, člen ediční rady, v roce 2015 a znovu od r. 2018 ředitel / Publishing House OIKOYMENH. Editor, since 2018 director

 • 2004–2007 Internationale Akademie für Philosophie im Fürstentum Liechtenstein, Asistent Platónského centra / Assistent of the Plato's Centre

 • 2007–2011 Jihočeská universita v Českých Budějovicích. Teologická fakulta. Odborný asistent, 2008–2010 proděkan pro vědu / Faculty of Theology of South Bohemian University in České Budějovice – Lecturer, 2008–2010 Vice-Dean for Research

 • 2007–2018 Výkonný redaktor časopisu Reflexe / Executive editor of the philosophical journal Reflexe

 • 2008 – dosud Universita Karlova v Praze. Filosofická fakulta. Vědecký pracovník, 2011–2015 tamt. odborný asistent / since 2008 Faculty of Arts of Charles University in Prague – Lecturer, Research Fellow

 • 2018 – dosud FLÚ AV ČR, v. v. i., Vedoucí edičního oddělení OIKOYMENH / since 2018 Institute for Philosophy, Academy of Sciences of the Czech Republic, OIKOYMENH Publishers, Director

 Jiné odborné a veřejné aktivity / Other professional and public achievements

Odborné zaměření / Specialization

 • antická filosofie, politická filosofie / ancient philosophy, political philosophy

 

Výběrová bibliografie / Selected publications

Monografie / Monographs

 • J. Jinek, Obec a politično v Aristotelově myšlení, OIKOYMENH, Praha 2017.
 • Jinek, J., Gerechtigkeit zwischen Tugend und Gesetz. Platons Gerechtigkeitslehre in der Politeia, SVH, Saarbrücken 2009.

Cizojazyčné články a texty / Foreign Langue Articles and Texts

 • Jinek, J., „Politische Theologie des Alleinherrschers bei Platon und Aristoteles“, in: A. Maffi (ed.), Princeps legibus solutus, Torino 2016, pp. 17–34.
 • Jinek, J., „Zum Problem der Bürgerbestimmung in der Aristotelischen Politik“, in: ΠΗΓΗ / FONS, 1, 2016, pp. 123–144.

České odborné články a texty / Czech Articles and Texts

 • J. Jinek, „Sókratés a athénské zákony", in: J. Jinek (vyd.), Platónova Obrana Sókrata, OIKOYMENH, Praha 2016, 149–168
 • Jinek, J., „Platónův pojem politična a problém politické distribuce v Ústavě“, in: Aithér, 7, 2015, pp. 8–33.

Recenze a recenzní studie / Book reviews and review studies

 • Jinek, J., “Civic Rhetoric for the Social State. On Gerd van Istendael’s Precarius”, in: Caritas et veritas, 5, 2015, str. 177–183.

Edice / Editor

 • J. Jinek – V. Konrádová (eds.), For Friends, All Is Shared, OIKOYMENH – FF UJEP, Prague – Ústí nad Labem 2016.
 • Havlíček, A. (+) – Horn, Ch. – Jinek, J. (eds.), Nous, Polis, Nomos. Festschrift Francisco Lisi, Academia-Verlag, St. Augustin 2016.

Překlady / Translations

 • Lear, J., Aristotelés. Touha rozumět, OIKOYMENH, Praha 2016.
 • Krämer, H., „Platónská Akademie a problém systematické interpretace Platónovy filosofie“, in: Reflexe, 49, 2015, str. 115–145.