O katedře

Vedení katedry

Mgr. Filip Grygar, Ph.D.
- vedoucí katedry

Mgr. Ondřej Sikora, Ph.D.
- zástupce VK pro pedagogickou činnost

Mgr. Ondřej Krása, Ph.D.
- zástupce VK pro projekty a Centrum pro etiku

doc. Aleš Prázný, Ph.D.
- předseda oborové rady

 

Seznam vyučujících a badatelů katedry

Katedra filosofie vznikla 1. 1. 2010 a v oblasti filosofie navázala na původní katedru religionistiky a filosofie, která působila na FF UPa od roku 2000.

Katedra rozvíjí studium filosofie na těchto úrovních:


Během studia se studenti seznámí s hlavními filosofickými problémy zejména se zřetelem k filosofickým otázkám etiky, výchovy, politiky a vědy. V tomto duchu studenty čekají dějiny myšlení od antiky až po současnost. Mezi přední témata také náleží sokratická tradice, filosofická komeniologie, hermeneutika a fenomenologie.

Studenti jsou vedeni k soustavnému, pojmově přesnému a výstižnému promýšlení nejvšeobecnějších otázek našeho vědění a životního určení a směřování; k tomu je dodnes nejosvědčenější cestou důkladná "práce" s textem a řečí - zejména v seminářích.

Cílem tohoto studijního oboru je seznámit studenty se živým filosofickým dědictvím a porozumět lidské přítomnosti ve světě jinak než z hlediska speciálních věd. Vzhledem k tomu, že v mnohých oblastech společnosti se intenzivněji prosazuje specializace, stále naléhavěji se ukazuje nezbytnost hlubšího myšlenkového zakotvení se zřetelem k životnímu celku - to je tématem filosofie. Nejde zde o pokrok, ale o účastenství na stále týchž otázkách, které zůstávájí stejné od antiky po dnešek.