Státní závěrečné zkoušky

Předměty SZZk:

  • Dějiny filosofie s ohledem na politické myšlení
  • Fenomenologie
  • Filosofická komeniologie

Obhajoba diplomové práce

Forma zkoušky:
K ústní zkoušce si student připraví 4 témata. Tato témata se nesmí krýt s tématem diplomové práce a musí pokrýt celou škálu předmětů SZZ (tj. v jednom okruhu budou témata dvě, v ostatních po jednom). Téma má být úzce vymezeno a do hloubky nastudováno na základě odborné primární a sekundární literatury, nikoli učebnic a přehledových publikací. Rozmyšlené návrhy, které student konzultoval se zvoleným vyučujícím, předloží ke schválení vedení katedry nejpozději jeden měsíc před konáním zkoušky. Návrhy jednotlivých témat musí obsahovat název, anotaci (cca 1 normostrana) a literaturu, z níž student při rozboru čerpá. Zkušební komise bude ve svém hodnocení přihlížet i ke kvalitě zpracované  literatury (je třeba prokázat orientaci jak v primárním textu, tak v sekundární literatuře, nejlépe i zahraniční).

Student nejpozději 7 dní před obhajobou odevzdá schválená témata (uspořádaná v jedné složce) na sekretariát katedry filosofie.

Zkušební komise vybere jedno, případně dvě z připravených témat, které pak student v cca 10 minutách stručně odprezentuje a případně v diskusi obhájí. Zkouška včetně obhajoby písemné práce trvá 1 hodinu.

 

UPRAVENÉ ZNĚNÍ ZADÁNÍ ÚSTNÍ ZKOUŠKY platné od LS 2015:

Forma zkoušky:

K ústní zkoušce z filosofie si student připraví 4 problémy – ty se nesmějí krýt s tématem diplomové práce a musí pokrývat alespoň tři různá období ději filosofie. Problémy musejí být úzce vymezeny a náležitě zpracovány z primární i sekundární literatury. Návrhy jednotlivých problémů v rozsahu 2 normostran musejí obsahovat přesný název, strukturovaný výklad a seznam použité literatury. Studenti odevzdají vypracované a zkonzultované návrhy na sekretariát KFI 14 dní před konáním ústní zkoušky. 

Při samotné zkoušce zkušební komise vybere jedno z témat, které student samostatně odprezentuje. Výklad studenta v rozsahu 10 min. musí obsahovat stručné zasazení problému do kontextu myšlení daného filosofa, místo problému v kontextu daného primárního textu, vysvětlení samotného problému, stanovisko alespoň jednoho sekundárního textu, možnosti řešení dané otázky.  V další části student odpoví na otázky zkušební komise k danému problému, příp. k textům, z nichž student vychází.