Přijímací zkoušky

Požadavky a předměty přijímací zkoušky - doktorské studium

Studijní program: Filosofie P0223D109999

Forma studia: prezenční

Délka studia, akademický titul: 4 roky, Ph.D.

Garant oboru: doc. Aleš Prázný, Ph.D.

 

Vstupní požadavky na uchazeče

1) Uchazeč je absolventem magisterského studia ve studijním programu filosofie. Ve výjimečných případech může přijímací komise uznat absolutorium magisterského studia v jiném studijním programu. Ověřené doklady o vysokoškolském vzdělání tvoří obligatorní součást přílohy přihlášky k přijímací zkoušce.

2) Uchazeč prokazuje aktivní znalost alespoň jednoho cizího jazyka (angličtina, němčina, francouzština), případně jiného západního jazyka, který odpovídá navrhovanému projektu doktorské práce. Tuto znalost prokazuje vysvědčením o jazykové způsobilosti stanovené úrovně (zkouška na úrovni státní závěrečné zkoušky, např. CAE, CPE, DELF/DALF, FCE, TOEFL atd.), které přikládá k přihlášce nebo dodatečně předkládá u přijímací zkoušky. Pokud zmíněný atest nemá, je součástí přijímací zkoušky zkouška z jednoho západoevropského jazyka.

Samotná výuka v doktorském studijním programu probíhá v češtině. Zahraniční uchazeči o studium, kteří neovládají češtinu, musí prokázat znalost toho světového jazyka, jakým se budou dorozumívat se svým předpokládaným školitelem. Jazyk vzájemné komunikace určuje školitel. U uchazečů ze Slovenské republiky je možná vzájemná komunikace mezi školitelem a studentem česko-slovenská. 

3) K přihlášce ke studiu předkládá uchazeč v písemné podobě projekt své předpokládané budoucí doktorské práce v rozsahu nejméně 3 a nejvýše 5 normovaných stran. Projekt obsahuje vymezení předmětu bádání, jeho odůvodnění, metodický postup a časový plán řešení, základní pramenné zdroje a odbornou literaturu k tématu. Zde uchazeč také uvede, do jaké míry se daným tématem již dříve zabýval, případně připojí seznam vlastní publikační a přednáškové činnosti. Předpokládá se, že téma a obsah projektu má uchazeč předjednané se svým budoucím školitelem.

Výše zmíněné tři doklady (vzdělání, jazyková příprava, projekt doktorské práce) předkládá uchazeč v písemné podobě. Přijímací zkouška je ústní a jednokolová. Zkušební komise ověří formou diskuse o předloženém projektu hloubku uchazečových znalostí a jeho orientaci ve filosofické problematice.

Studenta nelze přijmout, pokud pro jím navržený projekt doktorské práce není možné zajistit školitele. Formou hlasování stanoví komise výsledek přijímací zkoušky (vyhověl – nevyhověl) a stanoví pořadí uchazečů, kteří vyhověli. Celkový počet studentů, kteří mohou být na základě dosaženého pořadí přijati do doktorského studijního programu, se stanovuje na každý akademický rok zvlášť dle aktuálních možností.

 

Přihlášku nutno podat buď na standardním formuláři, nebo elektronicky.

Termín podání přihlášek: 28. 6. 2020

Termín přijímacích zkoušek: 1. – 11. 9. 2020