Přijímací zkoušky

Požadavky a předměty přijímací zkoušky - navazující magisterské studium

 

 

Studijní program: N6101 Filosofie

Studijní obor: Filosofie 6101T004

Forma studia: prezenční

Délka studia, akademický titul: 2 r., Mgr.

Garant oboru: doc. Aleš Prázný, Ph.D.

 

Forma a podmínky přijímacího řízení

!NOVÉ! Součástí přihlášky je projekt diplomové práce v rozsahu 2 – 4 normostran (do tohoto rozsahu se nezapočítává povinná bibliografie).

Přijímací zkouška má charakter pohovoru. Během pohovoru uchazeči ústně představí projekt své diplomové práce a prokáží základní orientaci ve zvoleném tématu. Uchazeči dále předloží přijímací komisi svou bakalářskou práci a přehled studijních výsledků (pokud tyto nejsou na katedře dostupné z předchozího studia).

Způsob hodnocení výsledků

Celkový součet bodů (maximálně 100) určí pořadí uchazečů, z nichž prvních 15 s nejvyšším počtem bodů bude přijato ke studiu. Ke studiu mohou být přijati uchazeči, kteří v přijímacím řízení získají 20 a více bodů.
 
Pravidla pro možné prominutí přijímacích zkoušek

Pokud se uchazeč umístí na 1. až 3. místě v soutěži o nejlepší projekt diplomové práce pořádané FF UPa, má právo požádat o přijetí ke studiu bez přijímací zkoušky.

 

Další informace včetně pravidel přijímacího řízení a elektronické přihlášky naleznete zde.