Magisterská práce

Magisterská (diplomová) práce
 
Téma
Studenti se do magisterského studia hlásí s projektem, jehož téma volí na základě vlastní preference. Při volbě by se měli orientovat podle témat, která se na katedře probírají. Měli by dbát na to, aby téma bylo dostatečně úzce vymezené (konkrétní filosofický problém), takové, že k němu existuje kvalitní sekundární literatura (cizojazyčná i česká). Je-li primární zdroj cizojazyčný, je třeba pracovat s originálem (český překlad nestačí). Volbu tématu i literatury studenti s dostatečnou časovou rezervou konzultují s vybraným vedoucím.

Formální a obsahové pokyny
Písemná práce v doporučeném rozsahu 60 normostran (1 normostrana = 30 x 60 znaků) či 108 000 znaků (včetně mezer a poznámek) musí kromě vloženého „Zadání DP“ obsahovat ještě resumé v anglickém, francouzském či německém jazyce (1 normostrana). Univerzitní směrnice o zveřejňování a formální úpravě závěrečných prací naleznete zde. V pracích je hodnocena jak věcná, tak i gramatická a stylistická úroveň. Doporučuje se citovat podle universitou přijaté normy ISO 690. Zde najdete velmi užitečný návod k psaní písemných prací. Obsahuje výklad způsobu citování a odkazování, práce s literaturou a popis, jak formulovat a strukturovat odborný text. S koncipováním a psaním diplomové práce by studentům měl pomoci seminář k diplomové práci DISES, zařazený v LS 1. ročníku navazujícího magisterského studia.

Obhajoba diplomové práce
Písemná práce se obhajuje v rámci ústních SZZ, z nichž na ni připadne cca 30 minut. Student v prvních cca deseti minutách shrne hlavní myšlenku a závěry své diplomové práce. Ve zbylém čase představí odpovědi na otázky a námitky z posudků vedoucího práce a oponenta, které má k dispozici minimálně týden před konáním SZZ. Během obhajoby může používat vlastní poznámky. Na konci této stránky je ke stažení formulář oponenta/vedoucího diplomové práce pro informaci, co vyučující v posudku hodnotí.

Harmonogram magisterských prací podrobně zde
výběr důležitých fakultních termínů:

1. ročník: do 31. 3. – student předá podepsaný a vedoucím schválený (a podepsaný) „Podklad DP“ na sekretariát KFI

2. ročník:
pro zimní termín SZZ: do 30. 11.
pro jarní termín SZZ: do 29. 3.
pro podzimní termín SZZ: do 28. 6.

  • student odevzdá DP na sekretariát katedry svázanou 1x v pevné a 1x v kroužkové vazbě
  • student nahraje DP do STAGu  v pdf. (anotace, klíčová slova, atd.)
  • studenti současně podá přihlášku ke SZZ na studijní oddělení
Dokumenty: 
PřílohaVelikost
PDF icon formular_na_posudek_diplomove_prace.pdf168.3 KB