doc. Tomáš Hejduk, Ph.D.

 

E-mail: tomas.hejduk@upce.cz
Kancelář: budova G, 5. patro (katedra filosofie), tel. 466 036 281
Konzultační hodiny v LS 2018/19: úterý 10:00-11:00

 
Vzdělání

2002-2007 Ph.D. studium. Obor: filosofie a dějiny přírodních věd. Ústav filosofie a dějin přírodních věd, Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy, Praha.

Disertace „Od Eróta k filo-sofii. Charakter Sókratovy filosofie z hlediska jeho pojetí filie.“

Školitel: Doc. Zdeněk Kratochvíl

 

2000  Mgr. Obor: filosofie. Ústav filosofie a  religionistiky, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, Praha.

Diplomová práce: „Erós v dialogu Faidros

Školitel: Doc. Štěpán Špinka

 

Zaměstnání
2006-..., Asistent, od r. 2007 Odborný asistent, Univerzita Pardubice, Katedra filosofie (od 1. 2. 2013 pověřený vedoucí katedry)
2001-2006, Asistent (externě), Univerzita Hradec Králové, Ústav filosofie, politických a společenských věd
2000-2006, Učitel, Gymnázium J.K.Tyla, Hradec Králové
 


Granty

Centrum pro etiku jako studium hodnoty člověka.
Doba řešení 1. 12. 2016 – 31. 10. 2022. Projekt č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/15_003/0000425 OP VVV, podpora excelentních výzkumných týmů. (Spoluřešitel: vědecký pracovník.)

Podpora vědeckých a prezentačních aktivit studentů doktorského a magisterského programu Filosofie, oboru Filosofie, SGSFF_2015003. 1.1.2015-31.12.2015. (Spoluřešitel.)

Podpora vědeckých a prezentačních aktivit studentů doktorského a magisterského programu Filosofie, oboru Filosofie, SGSFF_2014003. 1.1.2014-31.12.2014. (Spoluřešitel.)

Filosofické koncepce lásky a přátelství v současné a starořecké filosofii. GAČR, P401/12/P280. Doba řešení 1. 2. 2013-31. 12. 2016. (Hlavní řešitel.)

Idea univerzity. Doba řešení 1. 1. 2012-31. 12. 2014. (Řešitel: doc. PhDr. Aleš Prázný, Ph.D.) Projekt č. CZ.1.07/2.2.00/28.0270. OP VVV
(Spoluřešitel: lektor.)

Zavedení kurzu současná politická filosofie.Doba řešení 2010/2011. Cursus Innovati, Vzdělávací nadace Jana Husa. (Hlavní řešitel.)

Religionistické a filosofické vzdělávací centrum. Doba řešení 2009-2011. CZ.1.07/1.3.12/01.0007. OP VK, PO2, OP 1.3. (Lektor a koordinátor filosofické sekce.)

„Otevřená věda“, programu „Pečuj o svého studenta“. Doba řešení: 2005-2007. CZ.04.3.07/3.1.01.1/0051 (AV ČR). Lektor a odborný konzultant. 2005/06 – studentka Lucie Matějusová, Gymnázium J. K. Tyla – Přf UK; 2006/07 – student Ondřej Kunst, Gymnázium J. K. Tyla – Přf UK


 

ODBORNÉ PUBLIKACE

Monografie

HEJDUK, Tomáš, PACOVSKÁ, Kamila (eds.). Filosofie lásky a přátelství. 1. vyd. Červený Kostelec: Nakl. Pavel Mervart, 2016. ISBN 978-80-7465-245-5. 340 s.

HEJDUK, Tomáš, CHOTAŠ, Jiří, PRÁZNÝ, Aleš (eds.). Moderní univerzita, Ideál a realita. 1. vyd. Praha: Filosofia, 2015. ISBN 978-80-7007-419-0. 458 s.

WILLIAMS, Bernard. Na počátku byl čin. (In the Beginning was the Deed, Princeton University Press, 2006) Přeložil a doslov napsal HEJDUK, Tomáš. Červený Kostelec: Nakl. Pavel Mervart 2011. ISBN 978-80-87378-85-4. 278 s.

HEJDUK, Tomáš. Od Eróta k filosofii, Studie o Erótu se zřetelem k Sókratově filosofii. 1. vyd. Praha - Červený Kostelec: PřF UK a nakladatelství Pavel Mervart, 2007. ISBN 80-86818-50-4, ISSN 1801-5093. 222 s.

Studie

HEJDUK, Tomáš. „Pravda a demokracie. (K Hejdánkovu pojetí Charty 77)“ In: M. Šimsa (ed.), Relativismus a (post)pravda v demokracii, Ústí nad Labem: Acta Universitatis Purkynianae 2018, ISBN 978-80-7561-109-3, s. 250-276.

HEJDUK, Tomáš. „Charter 77 still allive: The Concept of Nonpolitical Politics in the Work of Ladislav Hejdánek.“ Comenius (Journal of Euro-American Civilization), 2017, Vol. 4, No. 1, ISSN 2333-4142, pp. 67-85.

HEJDUK, Tomáš. „Theognis a Platónův Sókratés: dvojí láska a přátelství.“ Listy filologické, 2016, CXXXIX, 3–4, ISSN 0024-4457, s. 243-273.

HEJDUK, Tomáš. „Bernard Williams: etika bez nadbytečného přemýšlení, užitku a morálky.“ In: Jakub JIRSA et al. Přístupy k etice III. Praha: Filosofia 2016, ISBN 978-80-7007-482-4, s. 115-148.

HEJDUK, Tomáš. „Philosopher, Truth and Public Life.“ In: Javorská A. - Kocinová L. - Wagnerová S. (eds.). (Meta)Filozofia - Prax, Zborník vedeckých príspevkov. Bratislava: FÚ SAV 2016, ISBN 978-80-970303-5-3, s. 267-272.

HEJDUK, Tomáš. „Idea univerzity a střet všedního s povznášejícím.“ In: Hejduk, T., Chotaš, J., Prázný, A. (eds.). Moderní univerzita, Ideál a realita, 1. vyd. Praha: Filosofia, 2015. ISBN 978-80-7007-419-0, s. 265-283.

HEJDUK, Tomáš. „Sókratova láska a „homérská“ ctižádostivost.“ In: U. Wollner, J. Cepko (eds.). Reflexia Homéra v antickej filozofii.  Banská Bystrica: Vydavatelstvo UMB – Belianum 2014, ISBN 978-80-557-0767-9, s. 68-79.

HEJDUK, Tomáš. „What Did Socrates Love?“ In: Ch. Maurer, T. Milligan, K. Pacovska, (eds.). Love and Its Objects, What Can We Care For? London: Palgrave Macmillan 2014, ISBN 978-1-137-38330-3, s. 56-74.

HEJDUK, Tomáš. „Realismus a moralismus v díle Emanuela Rádla (Útěcha z filosofie).“ Filosofický časopis, 2014, 62, 3, ISSN 0015-1831, s. 387-402.

HEJDUK, Tomáš. „Pojetí svobody v díle Bernarda Williamse.“ In: Tomáš Nejeschleba a kol. Pojetí svobody v dějinách a současnosti filosofie. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury 2013, ISBN 978-80-7325-331-8, s. 141-158.

HEJDUK, Tomáš. „Hejdánkova nepolitická politika.“ In: M. Šimsa (ed.). Nepředmětné výzvy české filosofie. K myšlení Ladislava Hejdánka. Ústí nad Labem: Acta Universitatis Purkynianae 2013, ISBN 978-80-7414-621-3, s. 297-313.

HEJDUK, Tomáš. „Realismus Ladislava Hejdánka.“ Filosofický časopis, mimořádné číslo „Hledání české filosofie“, 2012, 2, ISSN 0015-1831, s. 271-286.

HEJDUK, Tomáš. „Idea university na střední škole.“ Pedagogika, 2012, 3, ISSN 0031-3815, s. 339-345.

HEJDUK, Tomáš. Doslov ke knize (překladu) Bernard Williams, Na počátku byl čin, Nakl. Pavel Mervart 2011. ISBN 978-80-87378-85-4. S. 249-265.

HEJDUK, Tomáš. „Realismus Bernarda Williamse.“ Filosofický časopis, 2011, 2, ISSN 0015-1831, s. 246-261.

HEJDUK, Tomáš. „Erós sofistés a erós mythoplokos.“ Aither, 2010, 3, ISSN 1803-7860, s. 71-88.

HEJDUK, Tomáš. „Bernard Williams and Ancient Greek Tragedy.“ Aither, International Issue, 2010, 1, ISSN 1803-7860, s. 139-172.

HEJDUK, Tomáš. „Zvěř a filosofie, živé dárky na keramice ze starověkých Athén.“ Vesmír, 2010, roč. 89 (140), č. 2, ISSN 0042-4544, s. 118-120.

HEJDUK, Tomáš. „Owners of wisdom and lovers of wisdom (the definition of religion by its difference not only from Socrates´ philosophy).“ Pantheon, 2009, 4, 1, ISSN 1803-2443, s. 91-98.

HEJDUK, Tomáš. „Patočkova filosofie náboženství.“ In: Jan Patočka, České dějiny a Evropa, Z Českého ráje a podkrkonoší, supplementum, 12, Státní oblastní archiv v Litoměřicích, Semily 2007, ISBN 978-80-86254-16-6, ISSN 1211-975X, s. 50-58.

HEJDUK, Tomáš. „Rádl, Hejdánek a Patočka, aneb sounáležitost filosofie a náboženství, respektive křesťanství.“ Pantheon, 2006, 1, 2, ISBN 80-7194-876-4, s. 161-169.

HEJDUK, Tomáš. „K Rádlovu pojetí filosofie.“ In: Hermann, T., Markoš, A. (eds.). Emanuel Rádl – vědec a filosof, Praha: Oikoymenh 2004. ISBN 80-7298-107-2, ISSN 1213-1199, s. 310-324.

HEJDUK, Tomáš. „K Rádlově filosofické víře.“ Křesťanská revue 2003, LXX, 8, s. 218-223.

 

Recenze

HEJDUK, Tomáš. „Erós v antickém Řecku.“ (Oxford, Oxford University Press 2013. 349 s.), Filosofický časopis, 2013, 61, 6, s. 933-939.

HEJDUK, Tomáš. „Ingela Nilsson (ed.), Plotting with Eros: Essays on the Poetics of Love and the Erotics of Reading.   Copenhagen:  Museum Tusculanum Press, University of Copenhagen, 2009.“ Bryn Mawr Classical Review 2010.06.31. ISSN 1055-7660

HEJDUK, Tomáš. „.“ Reflexe 36, 2009. ISSN 0862-6901, s. 150-153.

HEJDUK, Tomáš. Periferie promlouvá, v: Lidové noviny, Orientace, 16. 1. 2010

HEJDUK, Tomáš. Láska je především imaginace, v: Lidové noviny, Orientace-Knihovna, 17. 5. 2008, s. 23.

HEJDUK, Tomáš. Lehké našlapování nekonečnem, v: Souvislosti, číslo 1/2007, ročník XVIII., str. 283-286. ISSN 0862-6928.

HEJDUK, Tomáš. Příběh začíná ztroskotáním, v: Lidové noviny, Orientace, 14. 10. 2006, s. VI.

HEJDUK, Tomáš. „Člověk zrychlený.“ Filosofický časopis, 2006, 54, 1, ISSN 0015-1831, s. 103-108.

HEJDUK, Tomáš. Po výbuchu infobomby, v: Lidové noviny 5. 3. 2005, s. 14.

HEJDUK, Tomáš. Filosofie v tandemu, v: Prométheus 24, Hradec Králové 2004, s. 67-71. ISSN 1211-8400.

HEJDUK, Tomáš. „Dějiny sexuality aneb pozdní Foucault.“ Reflexe 2004, 26, ISSN 0862-6901, s. 123-126.

     

Učebnice

Úvod do filosofie, Studijní texty pro pedagogy, Univerzita Pardubice 2011. ISBN 978-80-7395-383-6. (projekt ESF CZ.1.07/1.3.12/01.0007) – editor a autor čtyř kapitol (Certifikovaná metodika: ČJ: KrÚ 18635/2012 OŠKT: Kniha byla odborem školství PK doporučena středním školám jako metodika v oblasti Člověk a společnost.)

Pracovní listy pro pedagogy (Filosofická propedeutika, První filosofové, Postmoderní svět a myšlení, Proměny člověka a filosofie na přelomu věků), Univerzita Pardubice 2010, ISBN 978-80-7395-267-9. (projekt ESF CZ.1.07/1.3.12/01.0007) – editor a autor čtyř kapitol

 

Příležitostné texty

Instalovaný text k: Pavel Doskočil, výstava Little Blowout, Výstavní prostor Gama, Fakulta chemicko-technologická Univerzity Pardubice.

 

Překlady

Shils, E. „Idea univerzity: překážky a možnosti v dnešní společnosti“, v: Idea university, Hejduk, T., Chotaš, J., Prázný, A. (eds.), Filosofia: Praha 2014, s. 383-399. Překlad z: Edward Shils, „The Idea of University“, in: The Calling Of The Education, s.

Burger, R. „Psaní jako malování živých tvorů“, v: Kritika systémových přístupů, s. 193-196, Hradec Králové 2002. Překlad z: Ronna Burger, „Writing Like the Painting of Living Animals“, in: Plato´s Phaedrus, s. 109-114.

 

Zprávy

HEJDUK, Tomáš, PACOVSKÁ, Kamila. „Věčné otázky lásky a přátelství (zpráva o mezinárodní konferenci Love and Its Objects v Pardubicích 18.-20. 7. 2013).“ Filosofický časopis, 2013, 61, 5, s. 793-796.

Filosofie a ruční psaní (Konference Filosofie a religionistika v současném vzdělávání), Zpravodaj Univerzity Pardubice č. 62, 2009, s. 30-31. https://dokumenty.upce.cz/Univerzita/zpravodaj/zpravodaj-62.pdf

Ivy League aneb proč ne?, Zpravodaj Univerzity Pardubice č. 58, 2009, s. 16-18.

Filosofie jako fundament společnosti a univerzity, Zpravodaj Univerzity Pardubice č. 56, 2008, s. 11-12.

 

Odborné recenze

Landa, I., Mervart, J. a kol. Proměny marxisticko-křesťanského dialogu v Československu. 1. vyd. Praha: Filosofia 2017. ISBN 978-80-7007-481-7. 493 s.

Woźniczka, M., Otisk, M., Kalnická, Z., Hromek, P., Dolák, A., Kramoliš, O., Lička, L., Herůfek, J., Żýwiołek, A., Naldoniová, L., Zelenka, T., Oziębłowski, M., Perek, M. a Olech, A. Filosofie v provincii / Filozofia na prowincji. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita 2016. ISBN 978-80-7464-831-1. 238 s.

Landa, I., Mervart, J. a kol. Imaginace a forma. Mezi estetickým formalismem a filosofií emancipace. Studie Josefu Zumrovi. 1. vyd. Praha: Filosofia 2018. ISBN 978-80-7007-500-5.

 

 

KONFERENCE, KOLOKVIA, WORKSHOPY

Love and Justice in Ancient Greece, Research seminar, Centre for Ethics, Univerzita Pardubice 18. 12. 2018. - přednáška

The Philosophical Legacy of Charter 77, Phenomenology of Solidarity. Community, Practice and Politics. 16th Annual Conference of the Nordic Society for Phenomenology, University of Gdańsk 19.-21. 4. 2018 – příspěvek

Decency and love – one or two paths to the life of goodness in Gaita’s work?, Launch Workshop Situating the Human, Centre for Ethics as Study in Human Value, Univerzita Pardubice 26.-28. září 2017 – příspěvek, organizátor

Univerzita a její hodnoty, konference Veda a hodnoty: naturalistické a konštruktivistické prístupy, Filozofická fakulta, Univerzita Komenského, Bratislava 4.-5. 5. 2017 - příspěvek

Pravda a politika v díle Ladislava Hejdánka, Pravda, relativita a hodnotová neutralita, Písek 6.-7.10. 2016 - příspěvek

University, Love and Truth, University, Science and Freedom, Palma de Mallorca (Spain), Fourth Balearic-Czech Conference, 15.-16. 9. 2016  - příspěvek

Love, forgiveness and morality, workshop Love, Forgiveness and Reconciliation, The Department of Theology and Religious Studies, King’s College London, 2. září 2016 - příspěvek

Nepolitická politika v díle Ladislava Hejdánka, V. slovenský filozofický kongres, 21 - 23října 2015 v Bratislave. - příspěvek

Vztah filosofie, víra a teologie u L. Hejdánka, Filosofie v horách V., Fides et Ratio, Dolní Albeřice, 12.-15. 10. 2015 - příspěvek

The Idea of University: R. Gaita´s Concept, Palma de Mallorca (Spain), Second Balearic-Czech Conference, 7.-11. 9. 2015  - příspěvek

Socrates and Theognis: Two Very Different Loves, mezinárodní konference Love and the Good, Univerzita Pardubice-Zámek Pardubice, 24-26. září 2015 (organizátor, příspěvek)

The Concept of Non-Political Politics in Ladislav Hejdánek’s Writings or what can intellectual do face to face of illegitimate power, Palma de Mallorca (Spain), First Balearic-Czech Conference, 23.-25.9.2014  - příspěvek

Love's Passion: Philosophical Perspectives on Love, University of Hertfordshire, 16. září 2014 - chair

Romantic love and Socrates´ Eros, Inaugural Conference of European Philosophical Society for the  Study of Emotions, The New University of Lisbon, Portugal, 18.-20.7. 2014. (příspěvek)

The Concept of Non-Political Politics in Ladislav Hejdánek’s Writings, 1st Meeting of the Eastern European Ethics Network, Department of Philosophy and Patrology, Sts Cyril and Methodius Faculty of Theology, Palacký University Olomouc 12.-13. května 2014. (příspěvek)

Veřejná angažovanost Václava Havla v reflexích Ladislava Hejdánka, Přístupy k politickému myšlení Václava Havla, Filosofický ústav AV ČR a Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, Praha 11. březen 2014 (příspěvek)

Two loves and friendships: Socrates and Theognis, XXIII. světový filosofický kongres, Athény 4. - 10. 8. 2013 (příspěvek)

What did Socrates Love?, Love and its Objects,  Univerzita Pardubice, 18-20. července 2013 (organizátor, příspěvek)

Yorkshire Ancient Philosophy Network, Summer 2013 meeting, University of York 24 5. 2013 (Reading Group: Plato´s Symposium, 206a-224d/ četba a diskuse závěru dialogu Symposion)

Rádl mezi realismem a moralismem, Útěcha z filosofie Emanuela Rádla 1942 – 2012, Filosofický ústav AV ČR, Praha 6. červen 2012.

Svoboda u B. Williamse, Svoboda a otroctví od antiky po současnost, FF UJEP, Ústí nad Labem 23. - 24. 11. 2011.

Ladislav Hejdánek: moralista nebo realista, České myšlení: česká filosofie a česká kritická teorie, Akademie věd ČR, Centrum globálních studií, Praha 7. – 9. listopadu 2011.

Problémy se svobodou u Bernarda Williamse, Svoboda rozhodování v dějinách a současnosti filosofie, CMTF UP Olomouc, 5.-7.10. 2011

Znát nebo neznat? Religionistika a filosofie ve vzdělávání, Universita Pardubice, 31.5.2011 (koordinátor, příspěvek)

Idea university v dnešní době, Východočeské muzeum na zámku v Pardubicích, 9.-10.11. 2010 (koordinátor)

Bernard Williams and Ancient Greek Tragedy, Greek Tragedy and Political Thought, Universita Hradec Králové, Katedra filosofie a katedra politologie, Hradec Králové 19. 4. 2010

Filosofie v současném vzdělávání, Východočeské muzeum na zámku v Pardubicích, 24. 11. 2009 (koordinátor)

Erós mythoplokos a Erós sofistés, Platónovo Symposion, Univerzita Palackého, Katedra klasické filologie a Katedra filosofie, Olomouc 22.-23. 11. 2007.

Owners of Wisdom and Lovers of Wisdom, Various Interpretations of Religions: Methods and History, (CERES), Chateau of Pardubice, Pardubice, Czech Republic, October 9.-11. 2007.

Patočkova filosofie náboženství, Jan Patočka, České dějiny a Evropa, Pekařova společnost Českého ráje, AV ČR, Muzeum Českého ráje v Turnově, Vysoké nad Jizerou 1.-2. 6. 2007.

Hranice Rádlovy filosofie, Emanuel Rádl – vědec a filosof, AV ČR, Praha 9.2-12.2. 2003.

 

 

ZAHRANIČNÍ STIPENDIA A POBYTY

Erasmus mobility, Universitat de les Illes Balears, Španělsko (7.-11.9. 2015)

Erasmus mobility, Universitat de les Illes Balears, Španělsko, (20. 9. - 26. 9. 2014)

Masaryk Distinguished Chair, Interdisciplinary Center (IDC) Herzliya, Izrael, měsíční vědecké stipendium (via MU Brno): červen 2014. (Supervisor: prof. Mosche)

Edinburgh University, Katedra filosofie, 16.10.-17.11. 2013 (research stay, dr. David Levy)

University of Leeds, Department of Philosophy (Inter Disciplinary Ethics Applied, a national Centre for Excellence in Teaching and Learning (IDEA CETL), 2. 5-31. 5. 2013. Research stay. Supervisor: prof. Christopher Megone.

Edinburgh University, Katedra filosofie, 1.11.-30.11. 2012 (research stay, dr. David Levy)

Paignton, LAL Torbay, srpen/září 2012. (jazyková stáž)

Erasmus mobility, Univerzita Komenského v Bratislavě, Katedra filozofie a dejín filozofie (Slovesko), 10.-14.12.2012 (přednášky: Sókratés, archaická a klasická staořecká kultura)

Erasmus mobility, Univerzita Komenského v Bratislavě, Katedra filozofie a dejín filozofie (Slovesko), 3.-10.12.2011 (přednášky: Sókratés, archaická a klasická staořecká kultura)

Erasmus mobility, University of Cyprus, Deapartment of Classics and Philosophy, (Kypr), 5.4.-13.4. 2011. (přednášky: „Bernard Williams“)

Erasmus mobility, Univerzita Komenského v Bratislavě, Katedra filozofie a dejín filozofie (Slovesko), 14.-17.12.2010

Erasmus mobility, KU Leuven, Institute of Philosophy, (Belgie), 13. 9. 2010 – 25. 9. 2010

Fulbright-Masarykovo stipendium ($31,380), Brown University, Department of Classics, Providence RI, USA, září 2008 – duben 2009.

CIES, The Occasional Lecturer Program, Travel Award ($750), Humboldt State University CA, 22.3.2009-25.3.2009.

 

 

ZVANÉ PŘEDNÁŠKY

Hejdánkova nepolitická politika, Filosofie, teologie a nepolitická politika (Debatní večer věnovaný devadesátinám Ladislava Hejdánka a Jakuba Trojana), Knihovna Václava Havla, 11. 5. 2017.

Hejdánkovo pojetí nepolitické politiky, Královéhradecká diecéze Církve československé husitské, Sbor kněze Ambrože, Hradec Králové 23. 11. 2015

Starořecký Erós, aneb láska za časů Sókrata, ale i dnes, Kavárna Universitas, Pardubice – Klub 29, 11. 11. 2014

Dědictví Homérovy lásky, Slovenské filozofické združenie při SAV a Katedra filozofie FHV UMB v Banskej Bystrici, (sedmé kolokvium projektu „Reflexia Homéra v antickej filozofii“)  20. 11. 2013.

Hejdánek´s non-political politics, University of Leeds, Department of Philosophy, Inter Disciplinary Ethics Applied, a national Centre for Excellence in Teaching and Learning (IDEA CETL), 22. 5. 2013

Chápání duše v archaickém a klasickém Řecku, Mezioborový seminář Psyché-Deliké, Univerzita Pardubice – Uskupení Tesla, 8. 1. 2013.

Socrates´ Unconventional Eros, Brown University, Department of Classics 20. 4. 2009 (Kirk Lecture Series) http://www.brown.edu/Departments/Classics/events/department.html

Jan Patočka´s Three Movements of the Human Being, Brown University RI, Department of Slavic 11.3.2009

Czech Existencialism, Humboldt State University CA, Department of Philosophy 24.3.2009

 

DALŠÍ AKTIVITY

2010 - 2013 předseda akademického senátu FF Univerzity Pardubice

od r. 2012 člen redakční rady časopisu Kuděj