Bakalářské studium

Charakteristika oboru

Bakalářské studium filosofie se zaměřuje na klasická filosofická témata se zřetelem k morální filosofii a k politickému myšlení, stejně jako k otázce výchovy a vzdělání v euroamerické společnosti.


Charakteristikou oboru je zvládnutí myšlenkových základů této vzdělanosti, a tudíž rozvoj orientace a vlastního kritického myšlení. Prvním předpokladem přitom je seznámení posluchačů s dějinami filosofie, se zaměřením na vznik a konstituci moderní vzdělanosti a individuality, morální filosofii, filosofii výchovy a politickou filosofii. Kritické myšlení by studenti měli rozvíjet nejen v diskusi jednotlivých systematických problémů ve vztahu k jejich vzniku v dějinách filosofie, ale i vzhledem k jejich místu v současném společenském a duchovním dění.

Studijní obor je také zaměřen na české myšlení: zde je to hlavně filosofie Jana Patočky a filosofická komeniologie. Z evropské a americké myšlenkové tradice jde o jde o formování moderního myšlení (německá klasická filosofie), o hermeneutiku, fenomenologii a poststrukturalismus, o pragmatismus a neopragmatismus. V těchto aktuálních kontextech je na katedře pěstováno rovněž studium archaické a klasické antické kultury.

Od ak. roku 2015/2016 je možno filosofii v bakalářském stupni studovat i dvouoborově, v kombinaci s filologií (zajišťuje katedra anglistiky a amerikanistiky).

 

 

Přijímací zkoušky

Požadavky a předměty přijímací zkoušky - bakalářské studium

 

Studijní program: B6101 Filosofie

Studijní obor: Filosofie 6101R004

Forma studia: prezenční

Délka studia, akademický titul: 3 r., Bc.

Garant oboru: Tomáš Hejduk, Ph.D.

Akreditace oboru je udělena Národním akreditačním úřadem do roku 2028.

 

Forma přijímací zkoušky
Přijímací řízení sestává pouze z ústního pohovoru. Uchazeči během něj prokazují zájem o zvolený obor a schopnost diskuse o přečtené filosofické literatuře, jejíž seznam předkládají komisi při pohovoru. Tento seznam by měl obsahovat pouze filosoficky relevantní primární literaturu. Níže na této stránce naleznete orientační seznam přístupnějších titulů, z nichž je možné vybírat. Do seznamu je možné případně zařadit i některé z níže uvedených úvodů do filosofie nebo jiné publikace společenskovědního zaměření. Důraz je přitom kladen na kvalitu porozumění textu, nikoli na kvantitu, takže doporučujeme volit méně kratších textů a číst je důkladně (i několikrát, s poznámkami), spíše než předložit dlouhý seznam přečtený povrchně.

Způsob hodnocení výsledků
Uchazeč může obdržet maximálně 50 bodů, přičemž minimální počet bodů pro přijetí je 31. Přijati budou uchazeči v pořadí podle počtu bodů od nejlepšího do celkového počtu 40.

 

Přijímací zkoušky se nepromíjejí.
Přihlášku je nutno podat buď na standardním formuláři, nebo elektronicky zde

 

 

Výběr přístupnější filosofické a filosofující literatury
 

 • Platón,  Obrana Sókratova. Praha : Oikoymenh 2000.
 • Seneca, Útěchy, Praha 1978; Výbor z listů Luciliovi, Praha 1969.
 • Epiktétos, Rukojeť. Rozpravy, Praha 1972.
 • Augustinus, A., Vyznání. Praha : Kalich, 1990,11. kniha.
 • Descartes, R., Rozprava o metodě. Svoboda, Praha 1992.
 • Kant, I., Základy metafyziky mravů. Praha : Svoboda 1990, I. část.
 • Nietzsche, F., Genealogie morálky. Praha: Aurora 2002.
 • Kierkegaard, S., Bázeň a chvění, nemoc k smrti. Praha : Svoboda, 1993.
 • MacIntyre, A., Ztráta ctnosti. Praha, Oikoymenh 2004, kap. „Podstata ctností“.
 • Taylor, Ch., Etika autenticity. Praha: Filosofia 2001.
 • Virilio, P., Informatická bomba. Červený kostelec: Pavel Mervart, 2004.
 • Liessmann, K. P., Teorie nevzdělanosti. Academia : Praha 2011.
 • Arendtová, H., O násilí. Praha, Oikoymenh 1995.
 • Heisenberg, W., Fyzika a filosofie. Praha : Aurora 2000.
 • Popper, K., Otevřená společnost a její nepřátelé. Praha : Oikoymenh 1994.
 • Čapek, K., Hovory s TGM. Fragment 2009
 • Havel, V., Dopisy Olze; Moc bezmocných. In Spisy, Praha, Torst 1999, 2006.
 • Kohák, E., Domov a dálava. Praha : Filosofia, 2010
 • Bělohradský, V., Společnost nevolnosti. Praha : Sociologické nakladatelství, 2009.
 • Kosík, K., Století Markéty Samsové. Praha : Český spisovatel, 1995.
 • Hejdánek, L., Filosofie a víra. Praha : Institut pro středoevropskou kulturu a politiku, 1990.
 • Sokol, J., Filosofická antropologie: člověk jako osoba. Praha: Portál, 2008.
 • Peregrin, J., Člověk a pravidla. Praha : Dokořán, 2011.

 

Podrobnější seznam literatury najdete zde...

 

Doporučená literatura k úvodu do filosofie
 

 • Jaspers, K., Úvod do filosofie, Praha: Oikoymenh, 1996.
 • Law, S., Akta F. Filosofie pro záškoláky, Praha: Argo, 2005.
 • Law, S., Filosofická gymnastika, Praha: Dokořán/Argo, 2007.
 • Peregrin, J., Filozofie pro normální lidi, Praha: Dokořán, 2008.
 • Sokol, J., Malá filosofie člověka a Slovník filosofických pojmů. Praha: Vyšehrad, 2007.
 • Blecha, I., Filosofie, nakladatelství Olomouc, novější vydání
 • Bochenski, J. M., Cesty k filosofickému myšlení. Praha : Svoboda, 1994.
 • Petříček, M., Úvod do (současné) filosofie. Praha : Herrmann a synové, 1997.
 • Fearn, N., Jak a o čem přemýšlejí filozofové. Praha : Portál, 2004.
 • Kratochvíl, Z., Mýtus, filosofie, věda. Praha : Hrnčířství a nakladatelství Jůzovi, 1993, 1996.
 • Tretera I., Nástin dějin evropského myšlení. Od Thaléta k Rousseauovi. Praha : 1999.
 • Störig, H. J., Malé dějiny filosofie. Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 2007
 • Edice Dějiny filosofie, nakladatelství Oikoymenh
 • atd.