Dnes je Neděle, 19. listopad 2017 | Mapa stránek | Napište nám

CE - Popis projektu


„Centrum pro etiku jako studium hodnoty člověka“ je projekt Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, financovaný v rámci výzvy „Podpora excelentních výzkumných týmů“. Projekt je bezmála šestiletý: byl zahájen v prosinci roku 2016, jeho doba realizace končí 31. října 2022 a období udržitelnosti pak za dalších pět let. V rámci projektu bylo při Katedře filosofie Fakulty filozofické Univerzity Pardubice založeno Centrum pro etiku jako studium hodnoty člověka (CE), mezinárodní badatelský tým, který je z větší části složený z předních odborníků ze zahraničí. Jeho odborným vedoucím je Tony Milligan, jehož dosavadním působištěm byla King’s College London. Právě King’s College London je jedním ze strategických zahraničních partnerů projektu, vedle University of Melbourne, na níž působí dva odborní garanti projektu.

Výzkumnou agendu týmu tvoří problém svébytné a nenahraditelné hodnoty člověka a způsoby jejího (zne)uznání jak na rovině osobní (vztah k lidem v nouzi, lidem znevýhodněným či zločincům), tak na rovině společenské (v našem vztahu k jiným kulturám, náboženským skupinám, týraným národům, uprchlíkům apod.). Propojení osobní a společenské a politické roviny je v souladu s určujícím trendem v etice a sociální teorii, které upouštějí od předpokladu, že tyto roviny lze od sebe oddělit nebo že jsou dokonce diametrálně protikladné. Hlavním tématem projektu bude identifikovat a specifikovat rozličné způsoby, jimiž etická témata z oné první roviny formují i pojetí etického jednání na rovině druhé.

Výzkumné aktivity projektu budou rozděleny do dvou tříletých fází se zaměřením na základní výzkum (1. - 3. rok) a na aplikovaný výzkum (4. - 6. rok). První fáze se soustředí na základní výzkum ve formálním smyslu, tj. vypracuje a rozvine základní pojetí uznání lidství druhého prostřednictvím reflexe různých typů vztahů a emočních reakcí, jak na rovině osobní a mezilidské, tak v různých kontextech sociální a politické interakce. V druhé fázi přikročí k více aplikovanému výzkumu. Bádání se soustředí na přímou aplikovatelnost vybudovaného pojmu lidství na konkrétní současné společenské problémy, se zvláštním zaměřením na politické a právní problémy, jež před nás staví populismus, nacionalismus, náboženské konflikty, migrace, uprchlická krize, změna klimatu a proměňující se evropská identita.

Realizace projektu zahrnuje následující (profilové) aktivity:

• Členové týmu CE budou publikovat výsledky své výzkumné práce formou odborných článků a monografií, zčásti ve spolupráci s dalšími zahraničními badateli mimo CE. Doplňkem těchto publikací bude příprava překladů vybraných základních textů anglosaské etické tradice do češtiny.

• Prezentaci výsledků výzkumu členů CE a jejich diskusi s  dalšími zahraničními odborníky budou sloužit pravidelné badatelské akce pořádané CE. V letech 2017 až 2022 budou uspořádány čtyři menší mezinárodní workshopy a dvě větší mezinárodní konference (2018 a 2021). V průběhu akademických semestrů (počínaje ZS 2017) budou probíhat pravidelné odborné semináře s účastí zvaných odborníků ze zahraničí a v každém semestru také intenzivní seminář pod vedením zvaného zahraničního odborníka. Tyto semináře jsou otevřené širší odborné veřejnosti.

• Východiskem pro práci CE je podstatná modernizace výzkumné infrastruktury, jejíž nejdůležitější součástí je dostupná odborná literatura. Na Fakultě filozofické tak vznikne oborová Čítárna se studovnou vybavená kvalitními textovými zdroji, jak tištěnými zahrnujícími oborové slovníky, encyklopedie, monografie a odborná periodika, tak elektronickými jako e-knihy nebo on-line databáze. Tyto zdroje budou přístupné pro studenty a badatele z celé univerzity a prostřednictvím knihovny i pro širší veřejnost.

• Pro kvalitní výzkum je nezbytná intenzívní interakce se zahraničními kolegy a pracovišti. V rámci projektu bude jednak podporována badatelská mobilita (výstupy členů týmu na mezinárodních konferencích, badatelské stáže atd.), jednak rozvoj dalších mezinárodních partnerství a spolupráce, a to především prostřednictvím účasti v mezinárodních projektových soutěžích.

• Nedílnou součástí badatelské práce je předávání zkušeností a výchova studentů, především doktorského stupně. Členové CE i partnerských pracovišť se budou podílet na odborném vedení (především zahraničních) doktorandů oboru filosofie, a to jako vedoucí či konzultanti jejich disertací, či jako mentoři doktorandského semináře a školení zaměřených na rozvoj akademických dovedností doktorandů. Projekt rovněž podporuje mezinárodní mobilitu doktorandů a v jeho rámci budou v letech 2017 až 2022 uspořádány tři mezinárodní doktorandské konference.
Projekt: "Centrum pro etiku jako studium hodnoty člověka"
Grant č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/15_003/0000425 OP VVV (výzva "Podpora excelentních výzkumných týmů")
Doba řešení: 1. 12. 2016 – 31. 10. 2022
Hlavní řešitelka: Mgr. Kamila Pacovská, Ph.D.


Aktuality
Protektorát 1939
17.11.2017

V. Talich - srdcervoucí Má vlast v ND  více »

Vědomí ovlivňuje hmotu
12.11.2017

Experiment na tisících respondentech  více »

studentská konference Think!+
25.10.2017

zasílání abstraktů do 30. listopadu, nově i pro doktorandy  více »

Patočka v dialogu
06.10.2017

Program konference  více »

Cyklus přednášek - antika
22.09.2017

Rozpis přednášejících a témat  více »

Najdete nás na Facebooku