Dnes je Neděle, 19. listopad 2017 | Mapa stránek | Napište nám

Mgr. Ondřej Beran, Ph.D.


Email: ondrej.beran@upce.cz
Telefon: 466 036 634
Kancelář: 07023, budova G
Web: https://upce.academia.edu/OndřejBeranOdborné zaměření
Filosofie jazyka, etika, filosofie mysli, filosofie náboženství, fenomenologie, čas a paměť, feministická filosofie

V současnosti
- badatel v Centru pro etiku jako studium hodnoty člověka, Univerzita Pardubice (od 2017)
- člen ediční rady časopisu Filosofie dnes
- člen ediční rady ediční řady Dnešní svět v nakladatelství Filosofia

Předchozí zaměstnání
2016-2016 badatel na Katedře filozofie a sociálních věd, FF UHK
2013-2015 badatel ve Výzkumném centru pro teorii a dějiny vědy, ZČU v Plzni
2011-2015 badatel ve Filosofickém ústavu AV ČR (Oddělení pro studium novověké racionality)
2009-2011 postdoktorand v Centru teoretických studií (UK & AV ČR)
2008-2009 badatel ve Filosofickém ústavu AV ČR (Oddělení logiky)

Vzdělání
2008 – Ph.D. v oboru filosofie, FF UK v Praze (vedoucí práce Jaroslav Peregrin, téma disertace “Jazyk a individualita”)
2004 – Mgr. v oboru filosofie-latina, FF UK v Praze

Výuka a pedagogická praxe
ZS 2016 – Katedra filosofie a sociálních věd, FF UHK
LS 2015 – Ústav filosofie a religionistiky, FF UK
ZS 2014 – Katedra filozofie, FF ZČU v Plzni
LS 2008 – ÚFaR, FF UK
LS 2006 – ÚFaR, FF UK

Publikace

Monografie
Living with Rules, Frankfurt, Peter Lang, vyjde (2017/2018)
Když je řeč o barvách, Červený Kostelec, Nakladatelství Pavel Mervart, 2015.
“Střední” Wittgenstein: Cesta k fenomenologii a zase zpátky, Červený Kostelec, Nakladatelství Pavel Mervart, 2013.
Soukromé jazyky, Praha, Filosofia, 2012.
Náš jazyk, můj svět, Praha, Filosofia, 2010.

Editované knihy
O. Beran, V. Kolman, L. Koreň (eds.), From Rules to Meanings, Routledge, vyjde (2017/2018).

Články v časopisech

"An Attitude Towards an Artificial Soul? Responses to the 'Nazi Chatbot'", to appear in Philosophical Investigations 2018.
“Misunderstanding the Talk(s) of the Divine”, Sophia 56 (2017): 183-205.
"The Role of the 'Private' in Inter-Gender Misunderstanding", Organon F 24 (2017): 142-165.
“Rules and Acts of Considerateness”, Ethical Perspectives 22 (2015): 395-418.
“Feminist Epistemology and a Fictional Narrative on Love”, Minerva 19 (2015): 37-63.
“Je feministická filosofie vědy politicky korektní?”, Teorie vědy 37 (2015): 29-50.
“Co znamená dělat fenomenologii (jedněma z možných očí filosofie jazyka)”, Filosofický časopis, mimořádné číslo 1 (2015): 11-29.
“Kam dosáhne lidský předsudek”, Filosofický časopis 63 (2015): 733-747.
“Příklady a pravidla při osvojování dovednosti”, Organon F 22 (2015): 90-108.
“Wittgensteinian Perspectives on the Turing Test”, Studia Philosophica Estonica 7.1. (2014): 35-57.
“Traumatické vzpomínky a jednání”, Filosofie dnes 6 (2014), 2: 22-42.
 “Basic Color Categories in the Language-Game Perspective”, Organon F 19 (2012): 423-443.
 “Několik poznámek k problematice individuality”, Filosofický časopis 59 (2011): 837-850.
“Slabší, silnější a mystické”, Filosofický časopis, mimořádné číslo 2 (2010): 135-156.
“Několik poznámek k fenomenologii a normativitě situace závislosti”, Filosofie dnes 4 (2012), 1: 81-101.
“Nerozumění”, Filosofický časopis 57 (2009), 5: 683-708.
“Wittgenstein, Husserl a Heidegger – intersubjektivita smyslu”, Filosofický časopis 54 (2006), 4: 523-559.

Kapitoly v knihách

“Governed by Rules, or Subject to Rules?”, vyjde v: Beran et al. (eds.), From Rules to meanings, Routledge, 2017/2018.
“Memory Is No Storage”, vyjde v: Žáčková et al. (eds.), Beyond Artificial Intelligence, Springer, 2017.
“In Search for Memory”, in: Romportl et al. (eds.), Beyond AI: Artificial Golem Intelligence, Plzeň: ZČU, 2013: 122-136.
“Jazyk, barvy, matematizace”, in: Kůrka – Matoušek – Velický (eds.), Spor o matematizaci světa, Červený kostelec: Nakladatelství Pavel Mervart, 2012: 245-262.
“Individuality and Inferences”, in Gurova (ed.), Inference, Consequence, Meaning, Newcastle, Cambridge Scholar Publishers, 2012: 115-129.
“Myšlení řeči jako způsob jak bojovat s (a zvítězit nad?) pokušením metafyziky”, in: Šimsa – Sousedík – Nitsche (eds.), Návrat metafyziky?, Prague: Filosofia, 2009: 389-419.

Recenze
“Císař Karel – Koťátko, Petr (ed.), Beckett: filosofie a literatura”, Filosofický časopis 59 (2011): 443–446.
“Ernest Gellner o Wittgensteinovi”, Reflexe 31 (2007): 144-149.
“Thomas Rentsch, Heidegger und Wittgenstein”, Reflexe 30 (2006): 128-134.

Přeložené knihy
Wittgenstein, L., Filosofické poznámky, přeložil a komentářem opatřil O. Beran, Praha, Filosofia, 2015.
Soukromé jazyky: čítanka, ed. O. Beran, Praha, Filosofia, 2013.
Wittgenstein, L., Poznámky o barvách, přeložil a komentářem opatřil O. Beran, Praha, Filosofia, 2010.
Dupré, B., 50 Filosofických myšlenek, které musíte znát, Praha, Slovart 2010.

Přeložené články
Frankfurt, H., “Nutnosti spojené s láskou”, vyjde v: Pacovská – Hejduk (eds.), Filosofie lásky a přátelství, Červený Kostelec, Nakladatelství Pavel Mervart 2017.
Rorty, A. O., “Historicita psychologických postojů”, vyjde v: Filosofie lásky a přátelství.
Velleman, J. D., “Láska jako morální emoce”, vyjde v: Filosofie lásky a přátelství.
Wittgenstein, L., “Poznámky k přednáškám o ‘soukromé zkušenosti’ a ‘smyslových datech’”, Filosofický časopis 57 (2009: 645-681.
Wittgenstein, L., “Poznámky o Frazerově Zlaté ratolesti”, Filosofický časopis 54 (2006): 561-576

Příspěvky na konferencích (výběr)
„Governed by Rules, or Subject to Rules?“, konference „Why Rules Matter“, Praha, 2.-4. listopadu 2016
„In the Absence of Judgment“, workshop „Love, Forgiveness and Reconciliation“, London, 2. září 2016
„Languages of Love and Literature“, 39th International Wittgenstein Symposium (“Aesthetics Today”), Kirchberg am Wechsel, 7.-13. srpna 2016
„Understanding a Religious Practice“, 7. výroční konference Nordic Wittgenstein Society („Wittgenstein and Pragmatism“), Helsinki, 15.-16. května 2016

Granty, stipendia a studijní pobyty

2017-2022 – “Centrum pro etiku jako stadium hodnoty člověka” (projekt č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/15_003/0000425 v operačním programu Výzkum, vývoj a vzdělávání MŠMT), badatel, člen týmu
2017 – “Neblahé já” (grant GAČR č. 17-12197S; projekt udělen, neřešen), hlavní řešitel
prosinec 2013-květen 2014 – studijní pobyt ve Velké Británii
2013-2017 – “Povaha normativity” (grant GAČR č. 13-20785S), badatel, člen týmu
leden-duben 2011 – Fulbrightovo stipendium, Pennsylvania State University
2011-2015 – “Filosofie Ludwiga Wittgensteina: Systematický průvodce” (grant GAČR č. P401/11/1934), badatel, člen týmu
2010-2012 – “Individuální a soukromé z perspektivy filosofie jazyka” (grant GAČR č. P401/10/P266), hlavní řešitel
2008-2009 – stipendium Vzdělávací nadace Jana Husa
říjen-prosinec 2007 – stipendium DAAD, Technische Universität Dresden
2005–2007 “doktorandské centrum Logické základy sémantiky a reprezentace znalostí” (grant GAČR č. GD401/03/H047), člen centra

Organizace konferencí a workshopů
Umění neštěstí, selhání a utrpení, Filosofický ústav AV ČR, Praha, 6. března 2015 (s K. Pacovskou)
Nature of Rules and Normativity; Filosofický ústav AV ČR, Praha, 17.–19. září 2014 (s J. Peregrinem)

Aktuality
Protektorát 1939
17.11.2017

V. Talich - srdcervoucí Má vlast v ND  více »

Vědomí ovlivňuje hmotu
12.11.2017

Experiment na tisících respondentech  více »

studentská konference Think!+
25.10.2017

zasílání abstraktů do 30. listopadu, nově i pro doktorandy  více »

Patočka v dialogu
06.10.2017

Program konference  více »

Cyklus přednášek - antika
22.09.2017

Rozpis přednášejících a témat  více »

Najdete nás na Facebooku