Dnes je Pátek, 15. prosinec 2017 | Mapa stránek | Napište nám

Časopis Pantheon

O časopise
Pantheon byl založen v roce 2006 a je vydáván Univerzitou Pardubice. Je vědeckým recenzovaným časopisem zaměřeným na akademické bádání o náboženství. Jeho hlavním cílem je vytvořit platformu pro diskusi badatelů nejen v České republice, ale zejména mezinárodní, a propagovat tak studium a výzkum náboženství v zemích, kde má významnou roli v rámci humanitních a sociálních věd. 

Struktura časopisu sestává z vědeckých studií, zpráv a knižních recenzí. Všechny studie procházejí zpravidla dvojím recenzním řízením, která jsou oboustranně anonymní. Recenzenti jsou specialisty v oboru z různých univerzit a vědeckých institucí jak z České republiky, tak ze zahraničí, a většina z nich je ve vztahu k vydateli externími posuzovateli. Od roku 2009 Pantheon vychází dvakrát ročně a od roku 2011 studie jednoho čísla jsou publikovány v angličtině, studie druhého čísla v češtině či dalších slovanských jazycích (zpravidla polštině a slovenštině).

V roce 2010 a opětovně v roce 2014 byl časopis zařazen na Seznam recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v České republice. V současné době časopis prochází evaluačním řízením v databázi Scopus a také v seznamu ERIH plus. 

ISSN 1803-2443
MK ČR E 19563

Vydavatel
Univerzita Pardubice
Fakulta filozofická
Studentská 95, Pardubice 532 10
Česká republika
IČO: 00216275

Sazba, tisk, distribuce: Nakladalství Pavel Mervart

Redakční rada
Šéfredaktor: Martin Fárek (Univerzita Pardubice)
Pomocní redaktoři: Martin Klapetek (Jihočeská univerzita v Českých Budějovicách) a Pavel Titz (Univerzita Karlova)

Členové 
Kazimierz Banek (Uniwersytet Jagielloński), Mary I. Bockover (Humboldt State University), Luboš Bělka (Masarykova univerzita), Martin Fárek (Univerzita Pardubice), Henryk Hoffmann (Uniwersytet Jagielloński), Aleš Chalupa (Masarykova Univerzita), Martin Klapetek (Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích), Anatoliy Kolondnyy (Akademie věd Ukrajiny v Kyjevě), Milan Kováč (Univerzita Komenského v Bratislavě), Attila Kovács (Univerzita Komenského v Bratislavě), Štěpán Lisý (Univerzita Pardubice), Aleš Prázný (Univerzita Pardubice), Jan Stejskal (Univerzita Palackého v Olomouci), Petr Skalník (Univerzita Hradec Králové), Bohuslav Šalanda (Univerzita Karlova), David Václavík (Masarykova univerzita), Jana Valtrová (Masarykova univerzita).

Jednací řád časopisu
Recenzní formulář
Obsahy posledních čtyř čísel: 7/1/20127/2/20128/1/20138/2/2013  

Pokyny pro autory a průběh recenzního řízení
Redakce přijímá původní, dosud nepublikované vědecké texty ve formě studií, knižních recenzí a zpráv, případně dalších typů vědeckých prací. Zaslané studie jsou posuzovány z odborného i formálního hlediska a procházejí  zpravidla dvojím anonymním recenzním řízením. Poznámkový aparát a bibliografie se řídí citační normou The Chicago Manual of Style (Footnotes and Bibliography).

Texty zasílejte na elektronickou adresu: martin.farek@upce.cz anebo klapetek.martin@gmail.com
Termíny pro odevzdání textů: první číslo – leden / druhé číslo – červen.
Každá zaslaná studie musí nezbytně obsahovat: poznámkový aparát; abstrakt (anglicky) v rozsahu 15-20 řádek; anglický název příspěvku; kontaktní adresa včetně emailové adresy

 
Rozsah příspěvku
Studie v rozsahu do 30 normostran (45000 znaků)
Recenze do 5 normostran (9000 znaků)
Zprávy (důležité události v oboru) do 3 normostran (3600 – 5400 znaků)
 
Příklady citací
A: Monografie
Jeppe S. Jensen, The Study of Religion in a New Key (Aarhus: Aarhus University Press, 2003), 159–204.
Jensen, The Study of Religion, 45.
 
B: Kolektivní monografie
Armin W. Geertz, “Global Perspective on Methodology in the Study of Religion,” in Perspective on Method and Theory in the Study of Religion, ed. Armin W. Geertz and Russell T. McCutcheon (Leiden: Brill, 2000), 49–73.
Geertz, “Global Perspective,” 61.
 
C: Články
Tim Murphy, “Religionswissenschaft as Colonialist Discourse: The Case of Rudolf Otto,” Temenos 1/43 (2007): 7–27.
Murphy, “Religionswissenschaft as,” 20.
 
Autorský výtisk
Redakce zašle autorovi, včetně autorů zpráv a recenzí, 2 autorské výtisky čísla, ve kterém bude jeho text vydán.
 
Distribuce a prodej
Časopis Pantheon vychází dvakrát ročně (červen / prosinec). Prodej jednotlivých čísel zajišťuje internetové knihkupectví Kosmas a také Nakladatelství Pavel Mervart.
Cena jednoho čísla je 127 Kč.

Aktuality
Vánoční večírek katedry
22.11.2017

se koná 20.12. od 18h v Áčku  více »

studentská konference Think!+
25.10.2017

aktualizace: program; 14. prosince  více »

Cyklus přednášek - antika
22.09.2017

Rozpis přednášejících a témat  více »

Najdete nás na Facebooku