Dnes je Čtvrtek, 23. listopad 2017 | Mapa stránek | Napište nám

Bakalářská práce


Bakalářská práce

Smyslem bakalářské práce je prokázat určité dovednosti, v nichž se studující cvičili na kratších pracích během studia, a které je kvalifikují k dosažení akademického titulu. Měli by být schopni zpracovat dané téma na náležité obsahové i stylové úrovni při zvládnutí formálních náležitostí, jako je práce s literaturou, citace, apod. Cílem bakalářské práce je kvalitně zpracovat určitý konkrétní (tedy nikoli příliš široký) problém v dialogu se současnou diskusí k tématu, a to nejen s diskusí domácí, ale především s diskusí mezinárodní, z níž by se studenti měli zaměřit především na standardní práce k tématu. (Zpracovávají-li téma ryze domácí, předpokládá se náročnější práce s původní literaturou.) Studenti tedy prokazují nejen důkladné pochopení daného problému, ale také orientaci v literatuře, kterou jsou schopni logicky a strukturovaně pojednat v rozsáhlejším formátu.

Téma
Student si volí téma buď vlastní, nebo na základě katedrou vypsaných orientačních témat (viz níže). Výběr tématu by měl odpovídat oblastem, které se na katedře probírají. Je pak na studentech, aby si vyhledali mezi vyučujícími ty, s nimiž by rádi práci konzultovali. Pokud nikoho  nepreferují, anebo si nejsou jisti, kdo by dané téma mohl vést, podají návrh práce někomu z vedení katedry a vedoucí práce bude určen na nejbližší poradě katedry. Stejně tak v případě, že se některému vyučujícímu sejde velké množství prací: na poradě katedry si práce přeberou vyučující, kteří vedou prací méně - ti pak téma s daným studentem znovu prokonzultují.

Formální a obsahové pokyny
Písemná práce má doporučený rozsah 35 normostran či 70 000 znaků vlastního textu. Minimální rozsah je stanoven na 30, maximální pak na 40 normostran (1 normostrana = 30 x 60 znaků včetně mezer). Kromě vloženého „Zadání BP“ musí obsahovat ještě anotaci v anglickém, francouzském či německém jazyce (max. 1 normostrana). Univerzitní směrnice o zveřejňování a formální úpravě závěrečných prací naleznete zde. V pracích je hodnocena jak věcná, tak i na gramatická a stylistická úroveň. Doporučuje se citovat podle universitou přijaté normy ISO 690. Velmi užitečný návod k psaní písemných prací, v němž se detailně seznámíte se způsoby citování a odkazování, dozvíte se, jak pracovat s literaturou, jak formulovat a strukturovat odborný text, a naučíte se rozpoznat typické chyby, najdete zde. S koncipováním a psaním bakalářské práce by studentům měl pomoci seminář k bakalářské práci SBCPF, zařazený v LS 2. ročníku.

Obhajoba bakalářské práce
Písemná práce se obhajuje v rámci ústních SZZ, z nichž na ni připadne cca 30 minut. Nejpozději týden před konáním SZZ obdrží student posudky od vedoucího práce a od oponenta. Během té doby si připraví odpovědi na vznesené otázky či námitky, které na obhajobě přednese. Může k tomu používat vlastní poznámky. Pro informaci je zde možné nahlédnout, co vyučující v posudku hodnotí.Nabídka témat bakalářských prací pro a. r. 2016/2017: zde

Harmonogram bakalářských prací
podrobně zde

Výběr důležitých fakultních termínů:

2. ročník: konec března – student předá podepsaný a vedoucím schválený (a podepsaný) „Podklad BP“ na sekretariát KFI

3. ročník:
pro zimní termín SZZ: konec listopadu
pro jarní termín SZZ: konec března
pro podzimní termín SZZ: konec června
  • student odevzdá BP na sekretariát katedry svázanou 1x v pevné a 1x v kroužkové vazbě
  • student nahraje BP do STAGu v pdf (anotace, klíčová slova, atd.)
  • student současně podá přihlášku ke SZZ na studijní oddělení

 


Aktuality
Vánoční večírek katedry
22.11.2017

se koná 20.12. od 18h v Áčku  více »

studentská konference Think!+
25.10.2017

zasílání abstraktů do 30. listopadu, nově i pro doktorandy  více »

Cyklus přednášek - antika
22.09.2017

Rozpis přednášejících a témat  více »

Najdete nás na Facebooku